ศิษย์เก่า

Myitzu Tin Oung
myitzu@gmail.com

ประเทศ: Myanmar

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ASSESSMENT OF DEATH REGISTRATION AND MORTALITY STATISTICS IN THE VITAL REGISTRATION SYSTEM IN MYANMAR

อาจารย์ที่ปรึกษา: Lect.Dr. Kerry Richter
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Professor Emeritus Dr. Pramote Prasartkul
  2. Dr. Viroj Tangcharoensathien

ผลงานตีพิมพ์

Oung, M. T., Richter, K., Prasartkul, P., Aung, Y., Soe, K. T., Tin, T. C., & Tangcharoensathien, V. (2019). Reliable mortality statistics in Myanmar: a qualitative assessment of challenges in two townships. BMC public health19(1), 356.