ศิษย์เก่า

สุชิตา มานะจิตต์
s.manajit@gmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: CONSUMPTION PATTERNS OF OLDER PERSON HOUSEHOLDS IN THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Asst. Prof. Dr.Bhubate Samutachak
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Prof. Dr. Patama Vapattanawong
  2. Asst. Prof. Dr. Marc Voelker
Published Article
 
Manajit, S., Samutachak, B., & Voelker, M. (2020). Socio-Economic Determinants of Consumption Patterns in Thailand. Asia-Pacific Social Science Review20(2).