ศิษย์เก่า

อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: SOCIO-ECONOMIC-DEMOGRAPHIC FACTORS, HEALTH STATUS AND EXERCISE OF THAI POPULATION

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Assoc.Prof. Dr.Rossarin Gray
  2. Asst. Prof. Dr.Pojjana Hunchangsith

ผลงานตีพิมพ์

Siramaneerat, I., & Sawangdee, Y. (2015). Socioeconomic-demographic factors and health-risk behaviors in the Thai population. Journal of Health Research29(6), 457-463.