ศิษย์เก่า

Benjawan Apinonkul

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: HEALTH EXPECTANCY IN THAI ELDERLY : LEVELS, TRENDS, DIFFERENTIALS, AND DETERMINANTS

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc. Prof. Dr. Kusol Soonthorndhada
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Prof. Dr. Patama Vapattanawong
  2. Prof. Dr. Wichai Aekplakorn M.D.

ผลงานตีพิมพ์

Apinonkul, B., Soonthorndhada, K., Vapattanawong, P., Aekplakorn, W., & Jagger, C. (2015). Gender differences in health expectancies across the disablement process among older Thais. PLoS One10(3), e0121310.