ศิษย์เก่า

เสกสรร สิริผดุง
sawat_fabulous@hotmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF BUDDHIST VALUES AND ITS EFECTS ON THAI ADOLESCENTS' RISK BEHAVIORS

อาจารย์ที่ปรึกษา: Prof. Emeritus Dr.Aphichat Chamratrithirong
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Assoc.Prof. Dr. Rossarin Gray
  2. Dr. Kerry Richter

ผลงานตีพิมพ์

Siriphadung, S. (2019). Intergenerational Transmission of Religiosity and the Reduction of Thai Adolescent Risk Behaviors. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 27(2), 139-152.