ศิษย์เก่า

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
anlayas@yahoo.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ECONOMIC SECURITY AMONG THE THAI ELDERLY IN 2002 AND 2007 : CHANGES AND DETERMINANTS

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Kusol Soonthorndhada

Published Article:

1. Anlaya Smuseneeto, Kusol Soonthorndhada.
The Impact of Health Factors on Financial Security among the Thai Elderly in 2002 and2007.. Journal of Health Research . Vol25,No.1 (March) 2011. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS