ศิษย์เก่า

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
PK_IPSR@hotmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: POPULATION DYNAMICS AND AGRARIAN LAND USE STRATEGIES : THE CASE STUDY OF NANG RONG, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee

Published Article:

1. Piyawat Katewongsa.
Effect of Population Dynamics and Mechanization on Agricultural Land Use : An Evidence from Nang Rong, Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Vol.21,No.2,January 2013. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS