ศิษย์เก่า

จันจิรา วิชัย
owichai@yahoo.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: CHALLENGE OF PULMONARY TB TREATMENT AMONG MYANMAR MIGRANTS IN BORDER AREAS OF CHIANG RAI, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Amara Soonthorndhada

Published Article:

1. Chunjira Wichai, Amara Soonthorndhada, Sirinapha Jittimanee, Andrew Noymer, Charamporn Holumyong.
Hardship of Tuberculosis Treatment Access and Adherence among my Anmar Migrants at Maesai Hospital, Thailand.. Journal of Health Research . Vol.26,No.4,August 2012. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS