ศิษย์เก่า

กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
kamonthipph@gmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: THE CHANGES OF PREMATURE MORTALITY IN THAILAND BETWEEN 1997 AND 2006

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee

Published Article:

1. Kamolthip Vijitsoonthronkul, Yothin Sawangdee, Aphichat Chamratrithirong, Wansa Pau-in.
The Changes of Premature Mortality in Thailand Between 1997 and 2006.. Journal of Health Research . Vol.25,No.2,June 2011,pp.69-75. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS