ศิษย์เก่า

กัตติกา ธนะขว้าง
kattika99@yahoo.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: MECHANISMS BY WHICH SOCIAL NETWORKS INFLUENCE HEALTHY AGING AMONG THE THAI ELDERLY IN NAN PROVINCE

อาจารย์ที่ปรึกษา: KUSOL SOONTHORNDHADA
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. BERIT INGERSOLL-DAYTON
  2. VICTOR W. MARSHALL
บทคัดย่อ:

Healthy aging is the development and maintenance of well-being among older persons, leading to enhanced life quality. Social relationships, including social networks and social support, may promote health and well-being. The purposes of this study were to explore the extent to which Thai older persons experience multidimensional aspects of healthy aging, to examine how healthy aging differs by socio-demographic characteristics, and to determine the relationships among kinship, friendship networks and supports, sense of well-being, health behaviors, and healthy aging. In this study, two theoretical approaches are used to determine their applicability to Thai elderly. One is Rowe and Kahn’s theory of successful aging, and the other is Berkman’s theory of social relations linking to health. A sample of 469 elders living in the community in the Nan Province of Thailand was recruited using multi-stage random sampling. The respondents were interviewed about their background information, social networks, social support, sense of well-being, health promotion behavior, and healthy aging. Data were analyzed using SPSS 15.0 and LISREL 8.72. The results revealed that healthy aging included several constructs, among them physical, mental, social, and spiritual constructs, supporting Rowe and Kahn’s theoretical framework of successful aging. Healthy aging was found among several sub-groups: the young-old, men, the currently married, the educated, those with high economic status, those still working, and those not suffering with chronic illnesses. A structural model of social relationships and healthy aging based on Berkman’s theory was tested and the final model resulted in an acceptable fit with the data and could explain 76% of the variance in healthy aging. The major findings indicated that friendship networks had an influence on elderly health promotion behavior and healthy aging, whereas kinship support had an influence on sense of well-being. Interestingly, friendships had both direct and indirect influences on family support to the elderly. Moreover, sense of well-being and health promotion behavior had a strong influence on healthy aging. The findings suggest that policy implications should focus on the needs of vulnerable elders. Intervention programs should be designed to promote familial support and to provide elders with opportunities to interact with friends in the community. Psychological well-being and health-promoting behaviors should also be facilitated to enhance healthy aging.

Published Article:

1. Kattika Thanakwang, Kusol Soonthorndhada.
Prevalence and Risk Factors for Hypertension: Evidence from Non-communicable Disease Sereening Project in Nan Province, Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Volume 14,Number 2,January 2006,pp.111-131. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 14(2)
ฐานข้อมูล : SCOPUS
 
2. Kattika Thanakwang, Kusol Soonthorndhada.
Attributes of Active Ageing among Older Persons in Thailand: Evidence from the 2002 Survey.. Asia-Pacific Population Journal . December 2006,Vol.21,No.3,pp.113-135. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 21(3)
ฐานข้อมูล : POPLINE