ศิษย์เก่า

ศรัณยา สุจริตกุล

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: MIGRATION DURATION AND HOUSEHOLD ASSET CHANGE IN KANCHANABURI DEMOGRAPHIC SURVEILLANCE SYSTEM, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc.Prof.Dr.Sureeporn Punpuing

Published Article:

1. Saranya Sucharitakul, Sureeporn Punpuing.
Migration Duration and Household Asset chgange.. Sri Lanka Journal of Population studies . Volume 12+-14,February 2011,pp.32-54. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล :