ศิษย์เก่า

วนิพพล มหาอาชา (พืชผลเจริญ)
wanippol@hotmail.com

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: THE IMPACT OF FAMILY STRUCTURE ON YOUTHS' QUALITY OF LIFE INDICATORS: EVIDENCE FROM THE KANCHANABURI DSS, THAILAND

อาจารย์ที่ปรึกษา: Assoc. Prof. Dr. Sirinan Kittisuksathit
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. Prof. Emeritus Dr. Pramote Prasartkul
  2. DUANPEN THEERAWANVIWAT
บทคัดย่อ:

Nowadays, Thai youths are growing up in a time of globalization that tends to improve the youths’ their standard of living. However, globalization improves their standard of living but not their subjective well-being. This leads to have a lot of behavioral problems. Youths’ quality of life should be identified within the Thai cultural context. Additionally, the youths’ quality of life is affected by their living arrangements and family structure. Youths residing outside of two-parent families tend to have a poorer quality of life. It is worthwhile to examine the relationship between the family structure and youths’ quality of life in the Thai context. The family structure has become increasingly diverse and complex in recent decades. The objectives of this study are: (1) to identify youth quality of life in Kanchanaburi province; and (2) to examine the association between family structure and the youths’ quality of life using indicators regarding school/college enrolment, smoking, and alcohol drinking in the Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS). Two data sets were used in this study: the Happiness Indicator Survey 2005 and the KDSS 2001-2004. Factor analysis and Logistic regression analysis were employed. The results of the first objective show that there are thirty-eight indicators in six components covering subjective and objective quality of life indicators among youths in the Kanchanaburi province: standard of emotion, standard of physical environment, standard of living, social capital, cultural belief activities, and physical health. The highest score in relation to the youths’ quality of life was the standard of their physical environment, while the lowest score was related to cultural belief activities. The results of the second objective revealed that there were no differences between youths in two-parent families and single-parent families in terms of quality of life. However, youth in extended households had a greater likelihood to enroll in school and not smoke cigarettes relative to those in nuclear households, while youths in non-parent families had a reduced likelihood to drink alcohol relative to those in two-parent families. In conclusion, this study’s findings support the following: (1) cultural belief activities should be focused on in order to improve youth quality of life; (2) the role of grandparents in the household is crucial in order to socialize children and youth in the household and community; and (3) parents should socialize their children more strongly in order to avoid health risk behaviors.

Published Article:

1. Mahaarcha, W. (2019). Factors Influencing Farmers’ Adaptation Strategies to

            Climate Change in Bophloi District, Kanchanaburi Province, Thailand.

            Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 19(1).

2. Mahaarcha, W. (2017). The Influence of Connectedness to Nature on Pro-

             environmental Behaviors among First-Year Undergraduate Students in

             Mahidol University. Sahasart Journal, 17(2).

3. Mahaarcha, W. (2016). The Development of Causal Model of the Energy Saving

             Behaviors to Reduce Global Warming among First-Year Undergraduate

             Students of Mahidol University. Sahasart Journal, 16(2).

4. Mahaarcha, W. (2016). Adverse Health Experiences, Risk Perception, and Pesticide

            Safety Behaviors among Farmers in Lomsak District, Phetchabun Province.

            Quality of Life and Law Journal, 12(2).

5. วนิพพล มหาอาชา. (2560). ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม: แนวคิดและกลไกของการขับ

            เคลื่อน, ใน เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (บรรณาธิการ), สรรสาระสังคมศาสตร์, กอล์ฟ

            กราฟิคแอนด์พริ้นท์ติ้ง กรุงเทพฯ.

6. วนิพพล มหาอาชา. (2558). การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการย้ายถิ่นของประชากร,

             วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2.

7. วนิพพล มหาอาชา. (2558). ความท้าทายในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน

             การแปรสภาพเป็นทะเลทราย, วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

8. วนิพพล มหาอาชา. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม,

             ใน เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล (บรรณาธิการ), สังคมศาสตร์บูรณาการ, เปเปอร์เมท

             กรุงเทพฯ.  

Area of your interest:
Environmental law, Population and environment, Environmental psychology