ศิษย์เก่า

พิมพา ขจรธรรม

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: DISABILITIES AND ACTIVE LIFE EXPECTANCY IN THE THAI ELDERLY POPULATION.

อาจารย์ที่ปรึกษา: Varachai Thongthai