ศิษย์เก่า

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
phechnoi.s@psu.ac.th

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: QUALITY OF MIGRANT WOKERS IN RUBBER INDUSTRIES : SONGKHLA PROVINCE

อาจารย์ที่ปรึกษา: Boonlert Leoprapai