ศิษย์เก่า

มณีรัตน์ ภาคธูป

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: IMPACT OF MIGRATION ON AGE AT FIRST MARRIAGE OF THAIS.

อาจารย์ที่ปรึกษา: Aphichat Chamratrithirong