ศิษย์เก่า

จินตนา หย่างอารี

ประเทศ: Thailand

หัวข้อวิทยานิพนธ์: RELATIONSHIP BETWEEN HOUSEHOLD STRUCTURE HOUSEHOLD RESOURCES AND DAIRY FARM PRODUCTION:A CASE STUDY IN NAKHONPATHOM.

อาจารย์ที่ปรึกษา: DR. PHILIP GUEST
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม:
  1. ศ. เกียรติคุณ บุญเลิศ เลียวประไพ
  2. อ. สุรีย์พร พันพึ่ง