ศิษย์เก่า ค้นหา

��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� (���������������������������������)

ปีการศึกษา 2525 (รุ่น 5)

2529388: เอี่ยมคงเอก 2529389: พลศรี 2529390: ติ่งเพ็ชร(สันธินาค) 2529391: กาญจนานุกูล 2529392: ขำเพชร 2529393: เอมแย้ม 2529394: บุญชะลักษี

ปีการศึกษา 2524 (รุ่น 4)

2429354: นิยมเสน 2429355: โชติพันธุ์โสภณ 2429356: สุขนันตพงศ์ 2429357: อักโข 2429359: แสวงดี 2429358: เอกปิยะกุล 2429360: ขจรรุ่งศิลป์ 2429361: วิชิตอักษรพงศ์

ปีการศึกษา 2523 (รุ่น 3)

2329289: ชุมเกษียร 2329291: โกสุมา 2329292: เมธาลักษณ์ 2329293: ตันรัตนะ 2329294: ภักดีธรรม 2329296: ศรีสรฉัตร์ 2329297: วิสุทธิมรรค 2329298: ศิวิลัย

ปีการศึกษา 2522 (รุ่น 2)

2229226: () ธรรมสโรช 2229227: อิศรภักดี 2229228: แสนเจริญ 2229229: ชัยรัต 2229232: นทีวุฒิกุล (ธีระประทีป)

ปีการศึกษา 2521 (รุ่น 1)

2129243: ผุดผ่อง 2129245: ไชยบุญทัน 2129246: ทวีสุข 2129247: พิชัยพลากร (สมพงษ์) 2129248: กลิ่นงาม 2129244: เศรษฐพงษ์กุล 2129249: พิศาล 2129250: ลิ้มชัยอรุณเรือง

ศิษย์เก่า

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร อนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และโรคเอดส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคมด้านการวางแผนครอบคร้ว (หลักสูตรนานาชาติ)