มัลติมีเดีย

 


การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน

เมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสูงสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ สิ่งสำคัญคือการดูแลผู้สูงอายุทั้งจากในครอบครัว และการเข้าถึงบริการทางสังคม

ในขณะที่ครอบครัวไทยก็มีขนาดเล็กลง จากที่เคยมีสมาชิก 5 คนต่อครัวเรือนเหลือเพียง 3 คนต่อครัวเรือน และมีครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพังสูงขึ้น จึงเกิดคำถามว่า ผู้สูงอายุที่อยูกันตามลำพังเหล่านี้จะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องกลายเป็นผู้พึ่งพิง?

รับฟังแนวคิดจากข้อมูลผลการศึกษาของโครงการวิจัย “การเข้าถึงบริการทางสังคมของประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกัน เพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.) เพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับการวางมาตรการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการทางสังคมที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง และเหมาะสม  

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตาม ศูนย์ศตวรรษิกชนไทย (Thai Centenarians Center)
Website: https://thaicentenarian.mahidol.ac.th
Facebook: https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
YouTube: https://youtu.be/q3kEm_dbBK0


รายงานสุขภาพคนไทย 2564

ข้อมูล และบทสังเคราะห์ประเด็นทางสุขภาพที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ “รายงานสุขภาพคนไทย”
สำหรับรายงานสุขภาพคนไทย 2564 ขอเชิญทุกท่านติดตามประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่

  • COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก
  • ตัวชี้วัด “สุขภาพพื้นที่”
  • สถานการณ์เด่นทางสุขภาพในรอบปี

ติดตามได้ที่ https://www.thaihealthreport.com
Facebook: https://www.facebook.com/Thaihealthreport
YouTube: https://youtu.be/ZM_EQiEWewY

แนะนำสุขภาพคนไทย

ตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

เริ่องพิเศษ "COVID-19 มหันตภัยร้ายเขย่าโลก" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

10 สถานการณ์เด่นในรอบปี และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพพื้นที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา


การศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย


Mahidol Channel เสนอรายการ "เล็กๆ เปลี่ยนโลก"

ตอน "การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม"

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 1

การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม ตอน 1 เป็นเวลา 10 ปีแล้วที่ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ที่จัดต่อเนื่องประจำทุกปี ประเด็นในการนำเสนอปี 2557 เรื่อง “การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นการนำเสนอสถานการณ์ และนโยบายต่าง ๆ ผลักดันให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอผลงาน ข้อค้นพบ และเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันทางวิชาการในด้านประชากรและสังคม ตอนแรกนี้เป็นการปาฐกถาในเรื่อง “เกิดอย่างไร ประเทศไทยจึงมั่นคง?” โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และการนำเสนอบทความส่วนที่ 1 หัวข้อสถานการณ์ ประกอบด้วย 3 บทความ ได้แก่ สถานการณ์การเกิดในช่วงครึ่งศตวรรษ นำเสนอโดย รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ บทความที่สองเรื่อง ทำไมผู้หญิงไม่แต่งงาน: ผู้ชายหายไปไหน นำเสนอโดย อ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และบทความที่สามเรื่อง การสร้างครอบครัวไทยในมิติการเปลี่ยนผ่านทางประชากรรอบสอง นำเสนอโดย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา 

คลิปข่าว http://www.mahidolchannel.com/tvprograms.php?catid=33&subcatid=617

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 2

มาถึงการเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม ตอน 2 ของรายการ "เล็กๆ เปลี่ยนโลก" ในตอนนี้เป็นการนำเสนอบทความส่วนที่ 2 หัวข้อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 บทความ ได้แก่ นโยบายเมื่อหมดยุคโซ่ทองคล้องใจ นำเสนอโดย อ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา และนุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ บทความที่สองเรื่อง นโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่น: ผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้ นำเสนอโดย สุภรต์ จรัสสิทธิ์ บทความที่สามเรื่อง สถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้น (จริงหรือ?) นำเสนอโดย อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และบทความที่สี่เรื่อง กฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคม นำเสนอโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร 

คลิปข่าว:

  1. http://www.mahidolchannel.com/tvprograms.php?catid=33&subcatid=622 
  2. http://www.youtube.com/watch?v=1GncPIhRlVE
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 3

รายการ "เล็กๆ เปลี่ยนโลก" ในตอนนี้เป็นการนำเสนอบทความส่วนที่ 3 และ 4 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 2 บทความ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: การศึกษาเชิงคุณภาพ นำเสนอโดย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ บทความที่สองเรื่อง กำเนิดที่เลือกไม่ได้: ความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์กับผลกระทบต่อภาวะการเกิด นำเสนอโดย ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และบทความส่วนที่ 4 หัวข้อทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร ประกอบด้วย 3 บทความ ได้แก่ ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร นำเสนอโดย ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี บทความที่สองเรื่อง ไลฟสไตล์ แผนการดำเนินชีวิตกับแนวคิดการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย นำเสนอโดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร บทความที่สามเรื่อง ทัศนคติทางเพศของประชากรรุ่นใหม่ นำเสนอโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ 

คลิปข่าว: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตอนที่ 4

รายการ "เล็กๆ เปลี่ยนโลก" ในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายเป็นการเสวนาในเรื่อง "คนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร" โดยได้รับเกียรติจากนักธุรกิจและพิธีกรชื่อดังมาร่วมเสวนา ได้แก่ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  คุณปุณยวีย์      สุขกุลวรเศรษฐ์ (คุณปอ) นักจัดรายการและพิธีกรรายการ “แจ๋ว” ไทยทีวีสีช่อง 3 และคุณณรงค์พล สาธรณ์  อุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตประธานสมาคมโต้สาระวาทีแห่งประเทศไทย  และผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ในการเสวนาครั้งนี้ทำให้ได้รู้ถึงทัศนะของคนรุ่นใหม่ที่ต่างเพศและต่างวัยเล่าผ่านประสบการณ์และทัศนะของทั้ง 3 ท่าน ในเรื่องของการแต่งงาน การมีครอบครัว และการมีบุตร นอกจากนั้นแล้ว จากการเสวนานี้ยังก่อให้เกิดประเด็นและข้อค้นพบใหม่ ๆ ให้ทุกคนได้รู้และกระตุ้นให้นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำทัศนะและข้อค้นพบนี้ไปต่อยอดเป็นการแก้ไขปัญหาและเกิดเป็นงานวิจัยใหม่ ๆ ต่อไปได้ในอนาคต

คลิปข่าว:  

 

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ