วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

I : Integrity (ความมีคุณธรรม)
P : Professionalism (ความเป็นมืออาชีพ)
S : Synergy (การรวมพลัง)
R : Responsibility (ความรับผิดชอบ)
 
 

วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

M : Mastery เป็นนายแห่งตน
A : Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
: Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I  : Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D : Determination แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
: Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L : Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

 

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานการประเมินความพึงพอใจ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นโยบายความเป็นส่วนตัว