สารจากผู้อำนวยการ

อารี จำปากลาย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีอายุครบ 50 ปี ในปี 2564 ที่จะถึงนี้ ตลอดเกือบห้าทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เราเป็นสถาบันฯ ในวันนี้ได้ไม่ใช่ด้วยความบังเอิญ แต่นี่คือผลงานที่เกิดจากการนำอย่างมียุทธศาสตร์ที่มองการณ์ไกลของผู้นำที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานหนัก และความทุ่มเทของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุนทุก ๆ คน สถาบันฯ จะรักษาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลโดดเด่นและบรรลุเป้าหมายของประชาคมโลกในศตวรรษที่ 21 
 
ภารกิจหลักของสถาบันฯ คือการทำงานวิจัยด้านประชากรและสังคมที่มีผลกระทบสูงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันฯ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการสร้างผลงานวิจัย ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่าย การพัฒนาบุคลากรให้เติบโตตามสายงาน และการมีส่วนร่วมในสังคม สถาบันฯ เชื่อมั่น สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแบบยืดหยุ่น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับสังคมโลก
 
สถาบันฯ ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งด้านการบริหารจัดการและวิชาการ เป้าหมายของเราคือเป็นสถาบันฯ ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่ประชาคมโลกพึ่งพาได้ เป็นเพื่อนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อนที่เชื่อมั่นต่อคุณค่าในการให้กับผู้อื่น
 
มาช่วยกันสรรค์สร้างให้สถาบันฯ เป็นที่ ๆ คนที่มีความเป็นเลิศต้องการมาร่วมงาน ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมรังสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และทุ่มเทให้กับการสร้างผลงานที่ดีกว่าเดิม 
 
สถาบันฯ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง  
 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมภาพันธ์ 2563

เกี่ยวกับสถาบันฯ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลุ่มงานวิจัย บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรม เครือข่ายความร่วมมือ ข้อมูลองค์กร / รายงานประจำปี สารจากผู้อำนวยการ วัฒนธรรมองค์กร วิดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ มัลติมีเดีย WHOCC รายงานการประเมินความพึงพอใจ แผนผังเว็บไซต์ รูปสถาบันฯ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นโยบายความเป็นส่วนตัว