Research Project

โครงการการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดมหาสารคาม

Objective:

  1. ศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด
  2. ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน
  3. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและแรงงาน
  4. วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมที่สำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด
  2. ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ เมือง และชุมชน
  3. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและแรงงาน
  4. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมที่สำคัญ

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน(จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคามของการพัฒนา) และบูรณาการร่วมกับผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากร เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการกำหนดแนวคิด การวางผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ การวางผังเมืองรวมจังหวัด และการวางผังพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอ ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และสามารถรองรับการเติบโตด้านประชากร เศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในอนาคตระยะเวลา 20 ปี อย่างมีทิศทางและเป็นระบบ


Project Period:     April 2018 - June 2019

Project Status:     On Process
Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit