Research Project

The strength and quality of research Sociology

Objective:

1. นำเสนอแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพของงานวิจัยสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในประเด็นการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการสร้างคุณภาพของการจัดการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยระดับโลก
2. ระดมความคิดเห็นต่อการนำเสนอจากผู้ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐและเอกชน
3. จัดทำรายงานเผยแพร่ต่อสังคมวิชาการและสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป.   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งและคุณภาพของงานวิจัยสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยโลก
2. นักวิจัยและนักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของคุณภาพงานวิจัยสาขาสังคมวิทยา
3. ได้องค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาและเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งและคุณภาพของงานวิจัย สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ผลผลิตของโครงการ
รายงานโครงการ  "ความเข็มแข็งและคุณภาพของงานวิจัย สาขาสังคมวิทยา" ฉบับสมบูรณ์
 

Project Period:     January - September 2011

Project Status:     On Process
Principal Investigator: Kritaya Archavanitkul
Researcher: Benjamas Rodphai , Kulapa Vajanasara