การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 “ประชากรและสังคม 2549”
เรื่อง
“ภาวะการตาย...ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร”
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549

 
บทความ
ผู้เขียน
  การตายของประชากร : มุมมองทางประชากรศาสตร์
 
ภาวะการตายและความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย
ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
  ประชากรไทยในอนาคต
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล
การตาย และการเจ็บป่วยจากการทำงาน
โยธิน แสวงดี, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ และศุทธิดา ชวนวัน
จับตาการตายจากสาเหตุภายนอกของประชากรต่างวัย
อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และสุภรต์ จรัสสิทธิ์
  สึนามิ : การตายและบาดแผลจากพื้นที่
พิมลพรรณ อิศรภักดี
  การตายของประชากร : มุมมองทางสังคมศาสตร์
 
  ชีวิต และความตายในทัศนะของพุทธศาสนา
ชาย โพธิสิตา
  "ความตาย" ในแนวคิดทาง "เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม"
ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์
  ความตายกับรายได้ของครัวเืรือน
Kathleen Ford, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
 

ความสุขบนความพอเพียง : ความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต

รศรินทร์ เกรย์, ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ และศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
  ผลกระทบของการเสียชีวิตของบุตรต่อความมั่นคงของชีวิตสมรสของคนไทย
Thomas Edward Blair ,อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
  ฐานข้อมูลการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ : การใช้ประโยชน์และแนวโน้มสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
วาสนา อิ่มเอม
  ความรุนแรงและความตายภายใต้นโยบายรัฐ กรณี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต
กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนะสาร
และหทัยรัตน์ เสียงดัง
  ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการตาย
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และวนิพพล มหาอาชา
  วาระสุดท้ายของชีวิตและสิทธิการตาย
อมรา สุนทรธาดา และหทัยรัตน์ เสียงดัง
  สถานการณ์ประชากรที่น่าสนใจในต่างประเทศ
 
  ครอบครัวแม่หรือพ่อคนเดียว : วิกฤตความมั่นคงที่หลีกเลี่ยงได้
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว: ความเชื่อหรือคลื่นกระแสนิยม?
ภาณี วงษ์เอก
  ประชากรญี่ปุ่นที่ลดลง ทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตื่นเต้น
กาญจนา ตั้งชลทิพย์
  อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ยืนยาวสูงสุดสักกี่ปี?
อารี พรหมโม้
  นโยบายปลอดบุหรี่ สู้ชนะเพราะผลงานวิจัย
วรชัย ทองไทย
  สถิติประชากรที่น่าสนใจ
 
  สถิติประชากรที่สะท้อนความมั่นคงของประชากรไทย ในมิติการศึกษาและอาชญากรรม
สุภาณี ปลื้มเจริญ
     
* แสดงทุกบทความเป็นภาษาไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 0 2441 0201 โทรสาร: 0 2441 9333