TH | EN

Research Highlight

A Community-led VAW Program in Muslim Communities

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปัญหาทางสังคมของผู้หญิงในหลากหลายวัยและกลุ่ม ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้หญิงมีทักษะในการป้องกัน/ลดปัญหามีทางออก การสร้างแกนนำคอยให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาเข้าถึงความยุติธรรม และการให้ผู้ชาย หัวหน้าครอบครัว ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ตลอดจนการพัฒนากลไกระดับตำบลให้จัดการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งจึงมีความสำคัญ

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทำงานร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการ จัดทำชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพ ในระดับเขต เพื่อใช้ประโยชน์การการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าประชาชน จะได้รับการดูแลสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ จะได้รับความช่วยเหลือ และดูแลในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติจากสาเหตุต่างๆได้อย่างเหมาะสม และภาครัฐใช้ชุดข้อมูลนี้สำหรับการกำหนดหรือติดตาม โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ในประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย   Designed by jcomp / Freepik

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง-ประชากรที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นเล่มรายงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ให้จัดทำ รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพโดย Dominik & Frederike Schneider จาก Pixabay

โครงการติดตามประเมิน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง

เพื่อเป็นต้นแบบเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานรองรับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือการประเมินตนเอง (Self -assessment tools) และเครื่องมือการพัฒนาระบบบริการหลัก (Programming tools) ที่ใช้ในการสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย   Designed by jcomp / Freepik

รายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานโครงการรายงานสุขภาพคนไทย โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2546 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี โดยโครงการนี้สอดคล้องกับแผนหลักของ สสส. โดยเฉพาะแผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในการบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสู่นักสร้างเสริมสุขภาพ และประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารายงานสุขภาพคนไทย มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูล สถานการณ์ และประเด็นสำคัญด้านสุขภาพ โดยข้อมูลและองค์ความรู้ทำหน้าที่ในการชี้ประเด็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของประเทศ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางนโยบายในอนาคต รายงานสุขภาพคนไทยได้รับการตอบรับอย่างดี จากหน่วยงานต่าง ๆ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha)

Promotion for Happy Family in Workplace

โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นและมีสุขเพื่อคนทำงานองค์กร

ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ครอบครัวมีสุข หมายถึง “ครอบครัวอบอุ่น” ของคนทำงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ในประเทศไทย โดยได้รับการสร้างเสริมและขับเคลื่อน ด้วย องค์ประกอบ สัมพันธภาพ บทบาทหน้าที่ ความเข้มแข็ง และ ความสงบสุขในครอบครัว เมื่อเพิ่ม ความพอเพียง เป็นองค์ประกอบร่วมเข้าไปด้วย จึงเกิดเป็น ครอบครัวมีสุข

โครงการยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha)

โครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปีงบประมาณ 2562

สถานประกอบการวิสาหกิจ (SMEs) จำนวน 115 วิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ SHAP ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ภาคการผลิต การค้า และบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ในส่วนภาคการผลิตมีสถานประกอบการในสาขาอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

Please select language to enter site