โครงการศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยสำคัญต่อชุดความรู้  สำหรับหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0 – 5 ปี เรื่อง  ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (FBDGs) ในรูปแบบธงโภชนาการ  คำแนะนำการบริโภคอาหารใน 1 วัน ข้อปฏิบัติการกิน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์  หญิงให้นมบุตร และเด็ก อายุ 0 – 5 ปี

โครงการศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยสำคัญต่อชุดความรู้ สำหรับหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุ 0 – 5 ปี เรื่อง ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (FBDGs) ในรูปแบบธงโภชนาการ คำแนะนำการบริโภคอาหารใน 1 วัน ข้อปฏิบัติการกิน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก อายุ 0 – 5 ปี

Principal Investigator: Sirinya Phulkerd
Duration: March 2023 – May 2023