โครงการศึกษากลไกการทำงานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบระบบการหนุนเสริมและสื่อสารที่มีประสิทธิผล

โครงการศึกษากลไกการทำงานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบระบบการหนุนเสริมและสื่อสารที่มีประสิทธิผล

Project Period: September 2020 – March 2021
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Piyawat Katewongsa


Researcher: Panya  Choolert, Kornkanok Pongpradit, Chutima Yousomboon, Wittika Tangchan


วัตถุประสงค์: