โครงการวิจัยประมินผลเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับประสิทธิภาพการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการในชุมชน

โครงการวิจัยประมินผลเรื่อง บทบาทของเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกับประสิทธิภาพการส่งเสริมกีฬา และนันทนาการในชุมชน

Project Period: October 2013 – September 2014
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Yothin Sawangdee


Researcher: Sutthida Chuanwan, Piyawat  Katewongsa, Chutima Yousomboon


วัตถุประสงค์: