โครงการวิจัยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ระยะดำเนินการ) ปี 2561

โครงการวิจัยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ระยะดำเนินการ) ปี 2561

Project Period: June – November 2018
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Thirapong Santiphop

วัตถุประสงค์: