โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคนร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหาคนร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

Project Period:
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Pramote Prasartkul


Researcher: Patama Vapattanawong


วัตถุประสงค์:

  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร ตามขอบเขตการดำเนินงานด้านประชากร