โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการติดตามงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการติดตามงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ และประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

Project Period: February 2014 – March 2014
Project Status: เสร็จสิ้นโครงการ
Principal Investigator: Uraiwan Kanungsukkasem


Researcher: Amara Soonthorndhada, Sirinan Kittisuksathit


วัตถุประสงค์: