โครงการประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน”

โครงการประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน”

Project Period: October 2018 – March 2020
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Charamporn Holumyong

วัตถุประสงค์: