โครงการติดตามประเมิน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

โครงการติดตามประเมิน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

Project Period:
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit
Project Consultant: Sureeporn Punpuing

Researcher: Sarunya  Sujaritpong, DVM, Suporn Jaratsit, Natthawut  Kokkrathok, Kamolchanok Kamsuwan, Patjanan Siriratmongkhon


วัตถุประสงค์:

เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบและกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานรองรับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเครื่องมือการประเมินตนเอง (Self -assessment tools) และเครื่องมือการพัฒนาระบบบริการหลัก (Programming tools) ที่ใช้ในการสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ 

สถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง ที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนฯ
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
 • สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านอุดรธานี
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
 • สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านปัตตานี
ติดตามประเมินระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ (Macro Flowchart)
 
โครงการติดตามประเมิน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์นำร่อง 5 แห่ง
 
กระบวนการติดตามประเมินผล
 • ระยะที่ 1 วินิจฉัยสถานการณ์ สถานสงเคราะห์ ทั้ง 5 แห่ง
 • ระยะที่ 2 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Based-line Data) ในกลุ่ม เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ 
 • ระยะที่ 3 ติดตามประเมินระหว่างดำเนินการ (Formative Evaluation) ด้วยการเยี่ยมบ้านทั้ง 5 แห่ง
 • ระยะที่ 4 จัดการความรู้  
 • ระยะที่ 5 ประเมินผลลัพธ์ (Summative Evaluation) ด้วยการสำรวจข้อมูลปลายทาง (Ended-line Data) ในกลุ่ม เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองบ้าน พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่