โครงการการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวหลายรุ่นวัย

โครงการการศึกษาความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวหลายรุ่นวัย

Project Period: May – November 2019
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Pimonpan Isarabhakdi


Researcher: Sutthida Chuanwan


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อศึกษารูปแบบการอยู่อาศัยของสมาชิกของครอบครัวที่มีรูปแบบต่างๆ มีความสัมพันธ์กับ ความอยู่ดีมีสุข(well being)หรือไม่
  2. การอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวแบบหลายช่วงวัย มีผลอย่างไรต่อสมาชิก เช่น ด้านจิตใจสังคม เศรษฐกิจ การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
  3. รูปแบบการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของครอบครัวและ แนวโน้มการอยู่อาศัย แบบหลายช่วงวัยในอนาคต
  4. เงื่อนไข และข้อกำหนดของการอยู่ร่วมกันของคนรุ่นวัยต่างๆ ในครอบครัว