แรงงงานวิชาชีพต่างด้าว : มุมมองเชิงเปรียบเทียบการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในไทยกับอาเซียน

แรงงงานวิชาชีพต่างด้าว : มุมมองเชิงเปรียบเทียบการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในไทยกับอาเซียน

Author(s) : Sakkarin Niyomsilpa
Book Name :
Year: 2016

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: