วิจัยติดตามและประเมินผล โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

วิจัยติดตามและประเมินผล โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Project Period: August 2016 – March 2017
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Chanhathai (Orathai) Ard-am

วัตถุประสงค์: