การศึกษาสถานการณ์ระบบอาหารของประเทศไทยในรอบทศวรรษ

การศึกษาสถานการณ์ระบบอาหารของประเทศไทยในรอบทศวรรษ

Author(s): จงจิตต์ ฤทธิรงค์, ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ, พิมลพรรณ นิตย์นรา
Publisher Name: วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
Published Year: 2022

https://thpjournal.thaihealth.or.th