การวิเคราะห์ระบบอาหารของประเทศไทย

การวิเคราะห์ระบบอาหารของประเทศไทย

Project Period: April 2021 – November 2022
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Jongjit Rittirong

Co-Principal Investigator: Pattraporn  Chuenglertsiriวัตถุประสงค์:

  • จะทำการวิเคราะห์ลักษณะระบบอาหารของประเทศไทยตามกรอบตัวชี้วัด ระบบอาหาร และทบทวนนโยบายรัฐที่ดำเนินการอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารของประเทศไทย รวมถีงวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของภาคีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระบบอาหาร เพื่อนำไปสู่กา รจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภขนาการ อย่างเบ็เนระบบต่อไป