การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

Author(s): Chanhathai (Orathai) Ard-am, Parnnachat Tipsuk, Rungthong  Kramanon, Suriyaporn Chancharoen
Language: Thai
Year of Publication: 2019
Publisher: Institute for Population and Social Research, Mahidol University; Nakhon Pathom
ISBN: 978-616-443-260-4
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
1 March 2022 1.14 MB Download 11 time