การพัฒนาวารสารสังคมศาสตร์ Social Science Asia: ประชากรและสังคม

การพัฒนาวารสารสังคมศาสตร์ Social Science Asia: ประชากรและสังคม

Project Period: November 2015 – April 2016
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Charamporn Holumyong

วัตถุประสงค์: