การพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

การพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

Project Period: April 2019 – December 2020
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Sirinya Phulkerd
Project Consultant: Rossarin Gray
Co-Principal Investigator: Jongjit Rittirong, Manasigan Kanchanachitra , Saranya Sucharitakul, Pojjana Hunchangsith, Wakako Takeda
Researcher: Charuwan Charupum , Prateep Naiyana, Nongnuch Jindarattanaporn


วัตถุประสงค์:

  1. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย
  2. วิเคราะห์ลักษณะนโยบายและมาตรการลดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยที่ประเทศไทยดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และประเมินเปรียบเทียบกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขององค์การอนามัยโลก
  3. ประเมินผลของมาตรการลดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยที่ดำเนินการในปัจจุบันต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเด็กไทย และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก
  4. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการลดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทยที่ดำเนินการในปัจจุบัน และมาตรการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพหากนำมาใช้ในประเทศไทยในอนาคต
  5. วิเคราะห์ภูมิทัศน์สื่อ และสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสื่อ และการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพสำหรับเด็กไทย
  6. คาดประมาณความชุกและจำนวนของเด็กไทยที่มีภาวะนํ้าหนักตัวเกินและโรคอ้วนในอนาคต
  7. วิเคราะห์การดำเนินนโยบายและมาตรการในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็ก
  8. เผยแพร่และสื่อสารผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเซิงนโยบายจากวัตถุประสงค์ 1-7 สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป