การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนขององค์การกองทุนช่วยเหลือเด็ก

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนขององค์การกองทุนช่วยเหลือเด็ก

Author(s): Orathai Ard-am, Kanchana Tangchonlatip, Anyamanee  Buranakanon, Achara Yodphet
Language: Thai
Year of Publication: 1990
Publisher:
ISBN:
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนขององค์การกองทุนช่วยเหลือเด็ก
28 March 2023 0 bytes Download 0 time