การติดตามประเมินผล เฉพาะกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

การติดตามประเมินผล เฉพาะกิจกรรมการจัดการความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

Project Period: January 2019 – September 2021
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Sirinan Kittisuksathit

วัตถุประสงค์: