การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ปี 2560

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ปี 2560

Project Period: April – October 2017
Project Status: กำลังดำเนินการ
Principal Investigator: Thirapong Santiphop


Researcher: Theerathorn Yoongthong


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย
  2. เพื่อนำข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสังคมเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชนไปประเมินการมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่มีต่อโรงไฟฟ้าวังน้อย
  3. เพื่อสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าวังน้อย

กลุ่มเป้าหมาย:

  1. ชุมชนภายในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย และอยู่ในทิศทางลมซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
  2. สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม ครอบคลุใพื้นที่ 3 จังหวัด