Recruitment for Supervisor and Interviewer positions Until 20 August 2011

Recruitment for Supervisor and Interviewer positions Until 20 August 2011

ระยะเวลาการทำงานประมาณ 1 เดือน    มีที่พัก และประกันอุบัติเหตุฟรี   
คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  ทุกสาขา 
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  พอใจที่จะพูดคุยกับชาวบ้าน
 3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 4. มีความรู้ทางการเขียนภาษาไทยดี  หรือสามารถใช้ภาษาพม่า  มอญ  กะเหรี่ยง
 5. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาปริญญาบัตร/ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา +ใบรับรองวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน 2 รูป

ขยายเวลารับสมัคร ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2554

วิธีการสมัคร

 1. สมัครทางไปรษณีย์ หรือ ตนเองได้ที่  : 
  คุณจีรวรรณ  หงษ์ทอง
  โครงการ การเฝ้าระวังทางประชากร  เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดูแล ระยะยาวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุไทย
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา                 
  999  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง website :    
  Download: Application Form
  ส่งใบสมัครที่ e-mail :  fnjht@daimond.mahidol.ac.th                               

ติดต่อ คุณจีรวรรณ  หงษ์ทอง  โทร. (02) 4410201– 4 ต่อ 537