ประกาศเรื่อง “การประกวดราคาจ้างพิมพ์ หนังสือสุขภาพคนไทย 2559 ขนาด 120 หน้า จำนวน 15,000 เล่ม”

ประกาศเรื่อง “การประกวดราคาจ้างพิมพ์ หนังสือสุขภาพคนไทย 2559 ขนาด 120 หน้า จำนวน 15,000 เล่ม”

Download: ประกาศการประกวดราคา

ประกาศ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง "การประกวดราคาจ้างพิมพ์ หนังสือสุขภาพคนไทย 2559 ขนาด 120 หน้า จำนวน 15,000 เล่ม"

ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยโครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2556 – 2559 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพิมพ์ หนังสือสุขภาพคนไทย 2559 ขนาด 120 หน้า จำนวน 15,000 เล่ม

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง
  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐาลของผู้เสนอราคได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นวันนั้น
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการทำสัญญากับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเป็นเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กำหนดยื่นซองประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น. ณ งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนนธ์ ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและส้งคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้าง ได้ที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยประชากรและส้งคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-441-0201-4 ต่อ 208 ในวันและเวลาราชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

 

Download: ประกาศการประกวดราคา