นำเสนอขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ศิษย์เก่าสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้  โดยมีศิษย์เก่าจำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายชาตินัย หวานวาจา 
วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
 
2. นางสาวนฤมล  เจริญใจ
วิทยานิพนธ์เรื่อง ประสบการณ์การมีบุตรยากและการเข้ารับบริการช่วยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ
 
3. นางสาวกษมา  ยาโกะ
วิทยานิพนธ์เรื่อง การเผชิญปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร. อารี  จำปากลาย