งานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

งานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความ ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ