ผลการค้นหาขั้นสูง

จำนวน 2355 เนื้อหา

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์

Study of Cross-Border Remittances between Thailand and Myanmar

Future-proofing LGBT+ livelihoods to reduce trafficking vulnerability

โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพในประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยทุกครัวเรือน

โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารงานวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรู้และเจตคติของนักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อหลักจริยธรรมการวิจัยในคนและการขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

การศึกษาการสร้างกรอบการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่าย

Digital Group–Based Intervention for Physical Activity Promotion Among Thai Adults During the COVID-19 Lockdown: Randomized Controlled Trial

โครงการศึกษาสถานการณ์การรังแกในเยาวชนไทยและการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจของเยาวชนและป้องกันปัญหาการรังแกในโรงเรียน

โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานด้านการประเมินและสำรวจทักษะและความพร้อมเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัด

โครงการสำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (รอบที่ 2)

Promoting Evidence-Based Migration Discourse and Media Reporting in Thailand

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

Thailand’s case study on promoting healthy aging using the life course approach

Developing a Regional Strategy on Mental Health issues faced Lesbian, Gay, Bisexual and Men who have sex with Men (LGBMSM) and Transgender communities in Southeast Asia

โครงการ การศึกษาสถานการณ์ ระดับ และแบบแผนการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

โครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาหลักสูตรคู่มือแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและจัดการความรุนแรงบนฐานเพศในที่ทำงานภาคเอกชน

โครงการ การคาดประมาณขนาดประชากรหลากหลายทางเพศ และสถานการณ์ชีวิตและสุขภาพของ LGBTQ+

โครงการ สำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566

โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนและประเมินประสิทธิผลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ

โครงการ สุขภาพและการทำงานของแรงงานต่างด้าวผู้หญิงหลังการระบาดของโควิด-19: อำนาจทับซ้อนและการเปรียบเทียบในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) พ.ศ. 2566

โครงการ การดูแลผู้ทำงาน/ การทำงานของผู้ดูแล: การดูแลระยะยาวโดยแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

โครงการการศึกษาการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้พิการในประเทศไทยผ่านการทำงานจิตอาสา

ทางเลือกกับความเหลื่่อมล้ำของบริการทำแท้งหลังแก้กฎหมาย

การวัดผลกระทบการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่มีต่อเด็กและเยาวชน: การทบทวนวรรณกรรม

Financial Hardship on Food Security in Ageing Populations

Multilevel factors associated with physical activity participation among Thai university students

รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ: ตัวอย่างกรณีศึกษาการวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ประเทศไทย

A film-based intervention to reduce child maltreatment among migrant and displaced families from Myanmar: Protocol of a pragmatic cluster randomized controlled trial

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคภาษาไทย แบบออนไลน์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

Demographic Context of Thai-Western Partnerships in Thailand

Is this pill an antibiotic or a painkiller? Improving the identification of oral antibiotics for better use

การระบุรูปลักษณ์ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ระบบการติดตามและจำกัดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและต่างประเทศ: ช่องว่าง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา

การพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพเกี่ยวกับ การรับประทานและการออกกำลังกายสำหรับเด็กไทย

Choosing an effective food classification system for promoting healthy diets in Thailand: a comparative evaluation of three nutrient profiling-based food classification systems (government, WHO, and Healthier Choice Logo) and a food-processing-based food classification system (NOVA)

Life Satisfaction Before and During COVID-19 Pandemic in Thailand

ที่ที่ใช่ สูงวัยในถิ่นที่อยู่ : ทบทวนแนวคิดและการดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไทย

ประชากรและสังคม 2566: หลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิต

สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ โครงการ “สร้างสุขภาวะในตำรวจพลร่มอย่างยั่งยืน” กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอาหารเพื่อสุขภาวะ

โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย

โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ตามแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-School Approach)

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี 2566)

โครงการ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดการเผาอ้อยและเศษวัสดุในไร่อ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนโครงการเชิงรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการที่ปรึกษาการถอดบทเรียน (Learning Brief) การดำเนินงานโครงการ “การเข้าถึงแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักชั่วคราวแรงงานก่อสร้าง”

โครงการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ การบูรณาการเรียนการสอน Healthy School และปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases)

โครงการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมโภชนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในต่างประเทศ

การเข้าถึงการลงทุนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 8 ประการ (8 Investment) ของผู้สูงอายุไทย ปี 2564

Recovery shape of physical activity after COVID-19 pandemic

สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน “คอป” (COP: Conference of Parties) กับการรับมือ “โลกรวน”

โครงการ การสังเคราะห์กลไกต้นแบบของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

การวิเคราะห์ผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2554-2563

อิทธิพลของประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะที่มีต่อปัจจัยพฤติกรรมองค์การของบุคลากรทางการแพทย์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

โครงการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2510-2545

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย (6 เรื่อง)

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

เด็กข้ามชาติ: ผลกระทบจากโควิด-19 (เข้าไม่ถึง) สุขภาพ (ตกหล่น) การศึกษา (เสี่ยงเพิ่ม) ความคุ้มครอง

อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรการลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในเด็กไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี

ระบบอาหารของประเทศไทย: ตัวชี้วัดสู่ระบบอาหารยั่งยืน

Check List Best Practice แบบประเมินศักยภาพโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะในการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ไปให้ถึง Best Practice คู่มือยกระดับโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border ปีที่ 2

Bringing better food policies and systems for healthy diets for all

ก้าวแรกสู่การขับเคลื่อนนโยบายและระบบอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรทุกคน

โครงการการศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยเพื่อจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2566-2568

โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

แรงงานสูงอายุนอกระบบและการเปลี่ยนผ่านสภาพการทำงาน

ความต้องการ แรงจูงใจ อุปสรรค และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R): กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Report card grades on physical activity for children and adolescents from 18 Asian countries: Patterns, trends, gaps, and future recommendations

การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติและผลกระทบจากโควิด-19

Global Matrix 4.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Adolescents: Results and Analyses From 57 Countries

การศึกษาสถานการณ์ระบบอาหารของประเทศไทยในรอบทศวรรษ

ปัจจัยทางประชากรสังคมและสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย

Coastal Erosion and Flood Coping Mechanisms in Southern Thailand: A Qualitative Study

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2564

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2563

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2562

Thai Health 2022: The Thai Family & COVID-19

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

รายงานโครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย (ระดับประเทศ)

รายงานโครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย (เฉพาะจังหวัดราชบุรี เชียงราย ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช)

โครงการร่วมหลายประเทศเพื่อทดสอบความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจเพื่อประเมินพฤติกรรมทางเพศ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ: ประเทศไทย

โครงการจ้างเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญรูปแบบเครือข่ายการทำงานของอาสาสมัครที่มีผลงานในระดับสูงในกลุ่มประชากรผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) โครงการ STAR 2021-23

Strengthening Capacity to Promote Gender-Responsive Investments in the Provision of Decent Care Services in Thailand (The Care Economy Project)

โครงการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผล (M&E) เพื่อสนับสนุนการควบคุมการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพให้กับเด็กในประเทศไทย

Reshaping urban food retail environments in the East-Asia and Pacific region

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

การพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border

สภาพการทำงานและการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย: การสำรวจแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไร่อ้อย สวนยาง สวนปาล์ม และไร่ข้าวโพด

จุดเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชน สถานสงเคราะห์นําร่องออกสู่สังคม: ข้อค้นพบจากการติดตามประเมินผล

Working and employment conditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane, rubber, oil palm and maize farms

Results from the Thailand 2022 report card on physical activity for children and youth

Gender and Remittances across the Mekong Subregion

COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society

โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม

Research Brief: คนวัยแรงงานคาดหวังและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อชีวิตในวัยสูงอายุ

Research Brief: การเข้าถึงระบบบริการสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม

The Development of a Handbook to Promote Sexual and Gender Diversity Literacy for Educators and Teachers to End Online Hate Discuses Directed Against LGBTQI+

ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564

ครอบครัวไทยในอนาคต พ.ศ.2583

การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล