ผลการค้นหาขั้นสูง

จำนวน 2279 เนื้อหา

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยเชิงคุณภาพ ภาคภาษาไทย แบบออนไลน์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

Demographic Context of Thai-Western Partnerships in Thailand

Is this pill an antibiotic or a painkiller? Improving the identification of oral antibiotics for better use

การระบุรูปลักษณ์ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ในประเทศไทย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประเมินสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ระบบการติดตามและจำกัดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและต่างประเทศ: ช่องว่าง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา

การพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพเกี่ยวกับ การรับประทานและการออกกำลังกายสำหรับเด็กไทย

Choosing an effective food classification system for promoting healthy diets in Thailand: a comparative evaluation of three nutrient profiling-based food classification systems (government, WHO, and Healthier Choice Logo) and a food-processing-based food classification system (NOVA)

Life Satisfaction Before and During COVID-19 Pandemic in Thailand

ที่ที่ใช่ สูงวัยในถิ่นที่อยู่ : ทบทวนแนวคิดและการดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุไทย

ประชากรและสังคม 2566: หลากมิติในหนึ่งชั่วชีวิต

สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ โครงการ “สร้างสุขภาวะในตำรวจพลร่มอย่างยั่งยืน” กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอาหารเพื่อสุขภาวะ

โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย

โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ตามแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-School Approach)

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี 2566)

โครงการ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อลดการเผาอ้อยและเศษวัสดุในไร่อ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนโครงการเชิงรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการที่ปรึกษาการถอดบทเรียน (Learning Brief) การดำเนินงานโครงการ “การเข้าถึงแรงงานข้ามชาติและครอบครัวในบ้านพักชั่วคราวแรงงานก่อสร้าง”

โครงการกิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ การบูรณาการเรียนการสอน Healthy School และปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases)

โครงการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมโภชนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในต่างประเทศ

การเข้าถึงการลงทุนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 8 ประการ (8 Investment) ของผู้สูงอายุไทย ปี 2564

Recovery shape of physical activity after COVID-19 pandemic

สุขภาพคนไทย 2566 : คำสัญญาของไทยใน “คอป” (COP: Conference of Parties) กับการรับมือ “โลกรวน”

โครงการ การสังเคราะห์กลไกต้นแบบของชุมชนและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน

การวิเคราะห์ผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2554-2563

อิทธิพลของประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะที่มีต่อปัจจัยพฤติกรรมองค์การของบุคลากรทางการแพทย์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

โครงการเรียบเรียงข้อมูลจากการสังเคราะห์ประวัติศาสตร์การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2510-2545

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย (6 เรื่อง)

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและกลไกเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

เด็กข้ามชาติ: ผลกระทบจากโควิด-19 (เข้าไม่ถึง) สุขภาพ (ตกหล่น) การศึกษา (เสี่ยงเพิ่ม) ความคุ้มครอง

อิทธิพลของสมดุลชีวิตกับการทำงานต่อความตั้งใจลาออก และความตั้งใจคงอยู่กับองค์กร ในกลุ่มบุคลากรภาคการศึกษา

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรการลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในเด็กไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี

ระบบอาหารของประเทศไทย: ตัวชี้วัดสู่ระบบอาหารยั่งยืน

Check List Best Practice แบบประเมินศักยภาพโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะในการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ไปให้ถึง Best Practice คู่มือยกระดับโครงการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border ปีที่ 2

Bringing better food policies and systems for healthy diets for all

ก้าวแรกสู่การขับเคลื่อนนโยบายและระบบอาหารเพื่อสุขภาพของประชากรทุกคน

โครงการการศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาวะของคนไทยเพื่อจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2566-2568

โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

แรงงานสูงอายุนอกระบบและการเปลี่ยนผ่านสภาพการทำงาน

ความต้องการ แรงจูงใจ อุปสรรค และการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R): กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Report card grades on physical activity for children and adolescents from 18 Asian countries: Patterns, trends, gaps, and future recommendations

การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติและผลกระทบจากโควิด-19

Global Matrix 4.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Adolescents: Results and Analyses From 57 Countries

การศึกษาสถานการณ์ระบบอาหารของประเทศไทยในรอบทศวรรษ

ปัจจัยทางประชากรสังคมและสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการกินผักและผลไม้ของผู้สูงอายุไทย

Coastal Erosion and Flood Coping Mechanisms in Southern Thailand: A Qualitative Study

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2564

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2563

รายงานการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน (ในองค์กร) ระดับประเทศ พ.ศ.2562

Thai Health 2022: The Thai Family & COVID-19

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

รายงานโครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย (ระดับประเทศ)

รายงานโครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของคนไทย (เฉพาะจังหวัดราชบุรี เชียงราย ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช)

โครงการร่วมหลายประเทศเพื่อทดสอบความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจเพื่อประเมินพฤติกรรมทางเพศ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ: ประเทศไทย

Strengthening Capacity to Promote Gender-Responsive Investments in the Provision of Decent Care Services in Thailand (The Care Economy Project)

โครงการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผล (M&E) เพื่อสนับสนุนการควบคุมการตลาดของอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพให้กับเด็กในประเทศไทย

Reshaping urban food retail environments in the East-Asia and Pacific region

โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

การพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

Parenting in Displacement Study on Thailand-Myanmar Border

สภาพการทำงานและการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย: การสำรวจแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไร่อ้อย สวนยาง สวนปาล์ม และไร่ข้าวโพด

จุดเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมเด็กเยาวชน สถานสงเคราะห์นําร่องออกสู่สังคม: ข้อค้นพบจากการติดตามประเมินผล

Working and employment conditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane, rubber, oil palm and maize farms

Results from the Thailand 2022 report card on physical activity for children and youth

Gender and Remittances across the Mekong Subregion

COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society

โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม

Research Brief: คนวัยแรงงานคาดหวังและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อชีวิตในวัยสูงอายุ

Research Brief: การเข้าถึงระบบบริการสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม

The Development of a Handbook to Promote Sexual and Gender Diversity Literacy for Educators and Teachers to End Online Hate Discuses Directed Against LGBTQI+

ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564

ครอบครัวไทยในอนาคต พ.ศ.2583

การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย

โครงการการจัดทำชุดความรู้และข้อมูลวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย

ประชากรและสังคม 2560

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

ประชากรและสังคม 2552

ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร

โครงการ การเปลี่ยนแปลงและผลสะท้อนกลับเชิงนโยบายของระบบการช่วยเหลือเบื้องต้น ต่อความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ความผิดในประเทศไทย

จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Prachakorn Forum EP.16 | ประชากรกลุ่มเฉพาะคือใคร ทำไมต้องวิจัยประชากรกลุ่มเฉพาะ

Research Brief: การสูงวัยในถิ่นที่อยู่ ข้อเสนอตัวแบบนโยบายจากบทเรียนต่างประเทศ

โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 (เฟส 2)

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 1

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย เพื่อดำเนินการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานการมีกิจกรรมทางกาย

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยา ต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีแรก ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

Identifying Opportunities for Strategic Policy Design to Address the Double Burden of Malnutrition through Healthier Retail Food: Protocol for South East Asia Obesogenic Food Environment (SEAOFE) Study

Hey Hike Up!! เลิกล้ม

Prachakorn Forum EP.15 | สุขภาวะทางเพศ เพศภาวะ เพศวิถี: การวิจัยที่ต้องไปต่อ

โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

International Trade and Health in Thailand: A Scoping Review

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา (ปีที่ 42 ฉบับที่ 1)

Cross-sectional examination of 24-hour movement behaviours among 3- and 4-year-old children in urban and rural settings in low-income, middle-income and high-income countries: the SUNRISE study protocol

Prevalence of Sufficient MVPA among Thai Adults: Pooled Panel Data Analysis from Thailand’s Surveillance on Physical Activity 2012–2019

Teaching Communicative Grammar: A Literature Review

Prachakorn Forum EP.11 | ภาพสะท้อนงานวิจัยด้านครอบครัว work life balance และคุณภาพชีวิต

Prachakorn Forum EP.9 | จาก 50 ล้านประชากร สู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด

Prachakorn Forum EP.8 | ย้อนอดีต มองปัจจุบัน วาดอนาคต งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ

โครงการ การศึกษาดัชนีชี้วัดกลางตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574)

การวิเคราะห์ปัญหาของโครงการที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Volumn. 1 Issue. 1 Page. 21-31

การศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ด้วยการใช้วิจัยแบบมีส่วนร่วม วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal of Environmental Management Volumn. 17 Issue. 1 Page. 40-55

การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19

Thai Health Report 2021 : The COVID-19 pandemic

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563