ผลการค้นหาขั้นสูง

จำนวน 2106 เนื้อหา

งานวิจัยและสิ่งพิมพ์

สภาพการทำงานและการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย: การสำรวจแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไร่อ้อย สวนยาง สวนปาล์ม และไร่ข้าวโพด

Working and employment conditions in the agriculture sector in Thailand: A survey of migrants working on Thai sugarcane, rubber, oil palm and maize farms

COVID-19: Resilience & Opportunity of Population and Society

โควิด-19: การฟื้นตัวและโอกาสของประชากรและสังคม

Research Brief: คนวัยแรงงานคาดหวังและเตรียมตัวอย่างไรเพื่อชีวิตในวัยสูงอายุ

Research Brief: การเข้าถึงระบบบริการสังคมของประชากรในครัวเรือนก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยต่างกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการสนับสนุนการบริการที่เหมาะสม

The Development of a Handbook to Promote Sexual and Gender Diversity Literacy for Educators and Teachers to End Online Hate Discuses Directed Against LGBTQI+

ชุดความรู้เพื่อยุติการใช้ภาษาเกลียดชังและพฤติกรรมระรานบนโลกออนไลน์ต่อคนหลากหลายทางเพศ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564

ครอบครัวไทยในอนาคต พ.ศ.2583

การพัฒนาระบบตรวจเช็คพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยคิวอาร์โค้ด: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการศึกษาสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารของประชากรไทย

ประชากรและสังคม 2560

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด

ประชากรและสังคม 2552

ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร

โครงการ การเปลี่ยนแปลงและผลสะท้อนกลับเชิงนโยบายของระบบการช่วยเหลือเบื้องต้น ต่อความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พิสูจน์ความผิดในประเทศไทย

จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Prachakorn Forum EP.16 | ประชากรกลุ่มเฉพาะคือใคร ทำไมต้องวิจัยประชากรกลุ่มเฉพาะ

Research Brief: การสูงวัยในถิ่นที่อยู่ ข้อเสนอตัวแบบนโยบายจากบทเรียนต่างประเทศ

โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 (เฟส 2)

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานระบบหลักสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 1

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย เพื่อดำเนินการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานการมีกิจกรรมทางกาย

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เสี่ยงในการใช้ถุงยางอนามัยกับความสนใจใช้ยา ต้านไวรัสป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง

โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการดำเนินการในรอบ 5 ปีแรก ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

Identifying Opportunities for Strategic Policy Design to Address the Double Burden of Malnutrition through Healthier Retail Food: Protocol for South East Asia Obesogenic Food Environment (SEAOFE) Study

Hey Hike Up!! เลิกล้ม

Prachakorn Forum EP.15 | สุขภาวะทางเพศ เพศภาวะ เพศวิถี: การวิจัยที่ต้องไปต่อ

โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

International Trade and Health in Thailand: A Scoping Review

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา (ปีที่ 42 ฉบับที่ 1)

Cross-sectional examination of 24-hour movement behaviours among 3- and 4-year-old children in urban and rural settings in low-income, middle-income and high-income countries: the SUNRISE study protocol

Prevalence of Sufficient MVPA among Thai Adults: Pooled Panel Data Analysis from Thailand’s Surveillance on Physical Activity 2012–2019

Teaching Communicative Grammar: A Literature Review

Prachakorn Forum EP.11 | ภาพสะท้อนงานวิจัยด้านครอบครัว work life balance และคุณภาพชีวิต

Prachakorn Forum EP.9 | จาก 50 ล้านประชากร สู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด

Prachakorn Forum EP.8 | ย้อนอดีต มองปัจจุบัน วาดอนาคต งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ

โครงการ การศึกษาดัชนีชี้วัดกลางตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574)

การวิเคราะห์ปัญหาของโครงการที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม Volumn. 1 Issue. 1 Page. 21-31

การศึกษาแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ด้วยการใช้วิจัยแบบมีส่วนร่วม วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal of Environmental Management Volumn. 17 Issue. 1 Page. 40-55

การพัฒนาเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพเขตเมืองในสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (ภาพรวม 13 เขต) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางแค) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางบอน) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางพลัด) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตทวีวัฒนา) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตธนบุรี) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตประเวศ) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตหนองจอก) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตลาดพร้าว) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตดอนเมือง) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางนา) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตบางรัก) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตราชเทวี) กรุงเทพมหานคร

การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการ ชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต (เขตห้วยขวาง) กรุงเทพมหานคร

Equity and expertise in the UN Food Systems Summit

โครงการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อน การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด

โครงการ การพัฒนาชุดข้อมูลและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการในประเทศไทย

Social Protection Response to COVID-19 in Southeast Asia

Physical Functioning Among Community-Dwelling Elderly in Rural Indonesia

International Quarterly of Community Health Education Page. 1-6

Community-based Antibiotic Access and Use in Six Low-income and Middle-income Countries: A Mixed-method Approach

The Lancet Global Health Volumn. 9 Issue. 5 Page. e610-e619

บทบาทของสำนักสันติอโศกในการเคลื่อนไหวทางสังคม

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ Volumn. 6 Issue. 4 Page. 434-450

Thai Health Report 2021 : The COVID-19 pandemic

Prachakorn Forum EP.7 | สูงวัยในเมืองหลวง

Prachakorn Forum EP.6 | ความมั่นคงทางประชากรและสังคม: นโยบายการทดแทนประชากรในศตวรรษที่ 21

Prachakorn Forum EP.3 | Young people and COVID-19 in Thailand

Prachakorn Forum EP.2 | ความยากลำบาก (ยิ่งขึ้น) ในการเข้าถึงบริการทำแท้งในช่วงโควิด-19

Dream Life Dream Job: Lifestyles That Determine Job Search Criteria Of Generation Y College Students In Thailand

International Journal of Business Volumn. 26 Issue. 1 Page. 61-83

Protection of Women from Cultural, Physical, and Sexual Violence in West Sumatra, Indonesia

The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies Volumn. 16 Issue. 1 Page. 125-137

โครงการ ความคาดหวัง การวางแผน และ การเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุ

การวิเคราะห์งานซ่อมอุปกรณ์ไอทีที่ใช้ระบบบริหารงานซ่อมอุปกรณ์ไอที (IT-Service) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารวิชาการ ปขมท.ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย Volumn. 9 Issue. 2 Page. 1-12

นิยามประเภทครอบครัวและดัชนี ตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุข: การทบทวนวรรณกรรม

สถานการณ์และแนวโน้มสภาพการทำงานของผู้สูงอายุไทย: การวิเคราะห์จากข้อมูลการสำรวจระดับประเทศ

คู่มือการสร้างเสริม ครอบครัวมีสุข

คู่มือการเขียนแผนปฏิบัติการสร้างเสริมครอบครัวมีสุข

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย รอบการสำรวจปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) พ.ศ. สองพันห้าร้อยหกสิบสี่

โครงการประเมินมาตรการสนับสนุนการจัดซื้อยาของภาครัฐจากผู้ผลิตในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย

โครงการความอยู่ดีมีสุขของลูก และความอยู่ดีมีสุขของผู้ดูแลสูงวัย กับการย้ายถิ่นของพ่อแม่ในบริบทของสามจังหวัดภาคใต้

โครงการ การประเมินสถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทยและผลกระทบจากโควิด-19

Influence of Healthy Lifestyle Behaviors on Life Satisfaction in the Aging Population of Thailand: A National Population-based Survey

BMC Public Health Volumn. 21 Issue. 43 Page. 1-10

Improving Parent’s Skills and Practices in Talking with Their Children about Sex: A Quasi-experimental Evaluation of Social Marketing Activities in Thailand

Journal of Human Behavior in the Social Environment Page. 1-17

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย

โครงการการสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

โครงการการสำรวจพฤติกรรมการกินผักและผลไม้ของคนไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับปัญหาความยากจนในผู้สูงอายุไทย

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Volumn. 40 Issue. 3

Physical Activity Level of Thai Children and Youth: Evidence from Thailand’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth

Journal of Exercise Science & Fitness Volumn. 19 Issue. 2 Page. 71-74

Linking Fruit and Vegetable Consumption, Food Safety and Health Risk Attitudes and Happiness in Thailand: Evidence from a Population-based Survey

Ecology of Food and Nutrition Page. 1-16

The Influence of Co-residential and Non-coresidential Living Arrangements on Sufficient Fruit and Vegetable Consumption in the Aging Population in Thailand

BMC Geriatrics Volumn. 20 Issue. 476 Page. 1-9

Changes in Population-Level Consumption of Taxed and Non-Taxed Sugar-Sweetened Beverages (SSB) after Implementation of SSB Excise Tax in Thailand: A Prospective Cohort Study

Nutrients Volumn. 12 Issue. 11 Page. 1-14

The Effects of the COVID-19 Pandemic on the Physical Activity of theThai Population: Evidence from Thailand’s Surveillance on PhysicalActivity 2020

Journal of Sport and Health Science Page. 1-8

Protecting Sex Workers in Thailand during the COVID-19 pandemic: opportunities to build back better

WHO South-East Asia Journal of Public Health (WHO-SEAJPH) Volumn. 9 Issue. 2 Page. 100-103

โครงการจัดกระบวนสร้างองค์ความรู้และถอดบทเรียนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพฯ ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

นโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ: ประวัติศาสตร์และบทเรียนจากแนวปฏิบัติที่ดีในต่างประเทศ

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2562

Sociodemographic Differences Affecting Insufficient Fruit and Vegetable Intake: A Population-Based Household Survey of Thai People

Journal of Health Research Volumn. 34 Issue. 5 Page. 419-429

โครงการการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานของคนไทย ภายหลังการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ปีที่ 3 พ.ศ. 2563

ครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน

โครงการศึกษากลไกการทำงานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบระบบการหนุนเสริมและสื่อสารที่มีประสิทธิผล

โครงการพัฒนาแกนนำและกลไกชุมชนเพื่อป้องกันและลดปัญหาการทำความรุนแรงต่อผู้หญิงในชายแดนใต้

Justice in Sexual and Reproductive Health

Journal Culture Health and Sexuality Volumn. 22 Issue. 7 Page. 741-743

Nudge Interventions to Reduce Fish Sauce Consumption in Thailand

PLoS ONE Page. 1-18

Social Violence Among Thai Gender Role Conforming and Non-Conforming Secondary School Students: Types, Prevalence and Correlates

PLoS ONE Volumn. 15 Issue. 8 Page. 1-11

การจ้างแรงงานข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กับการจัดทำบัญชีรายชื่ออาชีพ สำหรับคนต่างชาติ

โครงการผลกระทบระยะยาวของการย้ายถิ่นที่หลากหลายของพ่อแม่ที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่วัยรุ่น: กรณีศึกษาประเทศไทย

โครงการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน “โรงเรียนฉลาดเล่น”

โครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรสุขภาวะและความยั่งยืน

Trends and Correlates of Meeting 24-Hour Movement Guidelines: a 15-year Study Among 167,577 Thai Adults

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity Volumn. 17 Issue. 106 Page. 1-17

The Faces of Teens: The Exhibition of Multiple-identity in Social Media

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Volumn. 10 Issue. 2 Page. 1-8

Characterizing Urban Home Gardening and Associated Factors to Shape Fruit and Vegetable Consumption among Non-Farmers in Thailand

International Journal of Environmental Research and Public Health Volumn. 17 Issue. 15

Thailand (Health Rights of Older People)

Health Rights of Older People Comparative Perspectives in Southeast Asia Page. 77-90

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

คู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้าน

Verification of Reported Age of Centenarians in Thailand

Journal of Population and Social Studie (JPSS) Volumn. 26 Issue. 4 Page. 348-360

The Potential for Civic Engagement of Older Persons in the Ageing Society of Thailand

Journal of Health Research Volumn. 33 Issue. 5 Page. 386-397

Conflict in Skipped Generation Households in Thailand

The International Journal of Aging and Human Development Page. 1-19

A Confluence of Worries: Grandparents in Skipped-Generation Households in Thailand

Journal of Family Issues Volumn. 41 Issue. 2 Page. 135–157

Migration and “Skipped Generation” Households in Thailand

Oxford Scholarship Online

นโยบายลดผลกระทบจากการสื่อสารการตลาดที่มีต่อเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี

วารสารวิชาการสาธารณสุข Volumn. 29 Issue. 3 Page. 430-443

Verification Survey with the Private Sector for Disseminating Japanese Technologies for Health Promotion for the Elderly by Applying Japan’s Preventive Care System

Does the Community Use the Built Environment?’ Assessing the Utilization of Healthy Space Model in Bridging Physical Activity Inequalities or the Thai Population

Journal of Studies and Research in Human Geography Volumn. 14 Issue. 1 Page. 107-123

Psychological Functioning and Living Arrangements among Older Thai People

Journal of Population Ageing

Socio-Economic Determinants of Consumption Patterns in Thailand

Asia-Pacific Social Science Review Volumn. 20 Issue. 2 Page. 39-51

Causal Model of Customer Intention to using Anti-Aging Business in Thailand

International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) Volumn. 8 Issue. 9S2

The Scale of Sexual Aggression in Southeast Asia: A Review

Trauma, Violence and Abuse Volumn. 20 Issue. 5

Is Running Associated with a Lower Risk of All-Cause, Cardiovascular and Cancer Mortality, and Is the More the Better? A Systematic Review and Meta-Analysis

British Journal of Sports Medicine Page. 1-9

ภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Volumn. 46 Issue. 2

Kinlessness Around the World

The Journals of Gerontology: Series B Volumn. 74 Issue. 8 Page. 1394–1405

Situational Stressors Among Caregivers of Older Persons in Thailand

Population Change and Impacts in Asia and the Pacific Page. 341-358

วิเคราะห์ความคุ้ม ค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล