การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

 1. การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2563
 2. กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2557
 3. การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2562
 4. การศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ.2560
 5. การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551
 6. การพัสดุ พ.ศ.2551
 7. การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 8. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552
 9. จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดำเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ.2552
 10. การดำเนินการและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2555
 11. วินัยนักศึกษา พ.ศ.2553
 12. หลักเกณฑ์และวิธีจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

 1. การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 2. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส่ตามหลักธรรมาภิบาาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
 3. การงดรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานหรือหน่วยงาน

Please select language to enter site