Mahidol University

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียน

จรรยาบรรณและข้อปฏิบัติของคณะกรรมการ

  1. กรรมการทุกคนเก็บเรื่องที่ได้รับร้องเรียนเป็นความลับเฉพาะในคณะกรรมการ ไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
  2. กรรมการควรให้ข้อมูลที่จำเป็นกับบุคคลที่เสนอเรื่องร้องเรียน เช่นความคืบหน้าเรื่องที่ร้องเรียน และการแก้ไขปัญหา
  3. กรรมการไม่แสดงความคิดเห็นส่วนตัวให้แก่ผู้ร้องเรียน ต้องเป็นมติจากที่ประชุม
  4. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องทำเป็นมติของคณะกรรมการ และแจ้งในที่ประชุม หรือทำเป็นหนังสือ แจ้งถึงผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรง
  5. ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียนจะต้องไม่อยู่ในการประชุมขณะที่ผู้ร้องเรียนเสนอเรื่องต่อที่ประชุมพิจารณา
  6. กรรมการสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นเป็นส่วนตัวแก่ผู้ร้องเรียนได้ และอาจแนะนำให้เข้าสู่ระบบการร้องเรียนได้ หากผู้ร้องเรียนประสงค์

Download

แบบฟอร์มร้องเรียน

Complaint form

© copyright Institute for Population and Social Research, Mahidol University